یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر دنیا برای دسترسی به مقالات آنها

به نام خدا

 

یوزر و پسورد bradfordcollege

 

 

 

Username: tim*g

Password: 041*1Tally

 

 

لطفا در پایان بر روی logout کلیک کنیدپسورد 20

هر سه تا پسورد خوبی هستند بخصوص دومی.  فقط قبل از استفاده ستاره ها رو حذف کنید.

https://acad*emic.bow*doin.edu/log*in
ssei*fert///Yada*soph9

http://tinyurl.com/6qvxvz
sush*oc-9///vifo*7mzB

http://li*b01.bc*c.cuny.edu/m*enu
22094000011079

/ 0 نظر / 36 بازدید